Categories
Kamen Rider

Mô hình TK04 Tire Set Second (Completed)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei
Xem TK11 Kamen Rider Type Tridlon (Đã hoàn thành).
Xem TK10 Kamen Rider Chaser (Đã hoàn thành).
Xem TK08 Kamen Rider Drive Loại Dead Heat (Đã hoàn thành).
Xem TK06 Mashin Chaser (Đã hoàn thành).
Xem tốc độ loại ổ đĩa TK01 Kamen Rider (Đã hoàn thành).

Bộ lốp TK04 thứ hai (Đã hoàn thành)

– Được liên kết đầy đủ với DX Tri Delon và số liệu của loạt thay thế lốp, một bộ ba lốp.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *