Categories
Kamen Rider

Mô hình TK02 Tire Set First (Completed)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Bộ lốp TK02 Đầu tiên (Đã hoàn thành)

– Được liên kết đầy đủ với DX Tri Delon và số liệu của loạt thay thế lốp, một bộ ba lốp.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *