Categories
Kamen Rider

Mô hình DX Shift Car Set 02 (Henshin Dress-up)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

DX Shift Car Set 02 (Henshin Dress-up)

– Trình điều khiển DX và hơi thở thay đổi, chẳng hạn như DX Tri Delon, các mục chính hoạt động với các sản phẩm tương thích với Shifutoka.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *