Categories
Kamen Rider

Mô hình DX Shift Car Set 01 (Henshin Dress-up)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

DX Shift Car Set 01 (Henshin Dress-up)

– Trình điều khiển DX và hơi thở thay đổi, chẳng hạn như DX Tri Delon, các mục chính hoạt động với các sản phẩm tương thích với Shifutoka.
– Chỉ đặt 01, triển khai thành ba bộ.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *